Wnioski o dofinansowanie

Pomagamy naszym Klientom uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych (krajowych i unijnych) - dzięki wieloletniemu doświadczeniu w kontroli i audycie potrafimy opracowywać dokumentację aplikacyjną w sposób zapewniający bezpieczeństwo realizacji projektów dla naszych Klientów. Staramy się aby projekty przygotowywane przez nas:

  • uzyskały dofinansowanie – analizujemy wszystkie kryteria i wspólnie zastanawiamy się, czy cele Klientów zaplanowane do osiągnięcia są realne i zgodne z założeniami konkursu,
  • były bezpieczne w kontekście kwalifikowalności kosztów oraz zgodności z przepisami prawa,
  • były jasno i przejrzyście napisane tak aby wyeliminować wszelkie niezgodności czy trudności interpretacyjne na etapie realizacji,
  • były dla Klientów korzystne i efektywne ekonomicznie (mając na uwadze relacje nakład/ rezultat).

Przygotowujemy dokumentację aplikacyjną dotyczącą tzw. projektów „miękkich” i inwestycyjnych na terenie całego kraju (z wyłączeniem  osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego wdrażanych przez Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości ), oferujemy możliwość skorzystania z konsultacji specjalistów, jak również usługę kompleksowego opracowania dokumentacji.

Jak działamy?

Każdorazowo przed rozpoczęciem współpracy staramy się ocenić szansę naszego Klienta na pozyskanie dofinansowania. Próbujemy również wskazać najdogodniejsze rozwiązania z punktu widzenia procedury ubiegania się o dofinansowanie i realizacji projektów unijnych. Dla nas - ważniejszym niż pozyskanie dotacji, jest późniejsza wykonalność projektu i eliminacji ryzyka w postaci zwrotu środków.

Pomożemy:
  1. Wybrać optymalne źródła finansowania inwestycji w zakresie środków pomocowych, w zależności od np. formy prawnej podmiotu, aktualnych potrzeb, prognozowanych celów strategicznych podmiotu i dostępności środków.
  2. Po podjęciu decyzji o wyborze najodpowiedniejszego programu, z którego mogą pochodzić środki, sporządzić dokumentację aplikacyjną - wniosek o dofinansowanie wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami np. dodatkowe oświadczenia, biznesplan, studium wykonalności, analizy finansowe,
  3. Po pozytywnej ocenie merytorycznej projektu dostosować złożoną dokumentację aplikacyjną i skompletować niezbędne załączniki do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
Nasze doświadczenie

Posiadamy ogromne doświadczenie w tworzeniu projektów, które poparte jest sukcesami w postaci dofinansowania naszych projektów (dotychczas samodzielnie zrealizowaliśmy 16 projektów) i przedsięwzięć naszych Klientów.  Dotychczas opracowaliśmy kompleksowo dokumentacje aplikacyjne dla 28  podmiotów o różnej specyfice działania (m.in. przedsiębiorstwa różnej wielkości / instytucje edukacyjne / administracja publiczna) ubiegających się o dofinansowanie w zakresie  różnorodnych typów przedsięwzięć.  Przygotowana dokumentacja aplikacyjna dotyczyła zarówno minionej Perspektywy Finansowej (2007-2013), jak i obecnej Perspektywy Finansowej (2014-2020).