Audyt i kontrola projektów unijnych

Na zlecenie naszych Klientów prowadzimy audyt zewnętrzny oraz kontrolę projektów. Nasze działania mają na celu potwierdzenie, że projekty realizowane są  zgodnie z zawartą umową oraz wnioskiem o dofinansowanie. 

Audyty prowadzimy na zlecenie Beneficjentów, kontrole – na zlecenie Instytucji Ogłaszających Konkurs – Instytucji Zrządzających i Pośredniczących.

W trakcie audytu świadczymy głównie działalność doradczą oraz wspieramy Klientów w kształtowaniu procesów i prowadzeniu projektu. Efektem audytu jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia Beneficjenta, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne a projekt realizowany jest prawidłowy.

W trakcie kontroli dokonujemy sprawdzenia, na ile Beneficjenci wywiązują się z obowiązków nałożonych umową o dofinansowanie oraz rzetelnie prowadzą sprawozdawczość finansową i merytoryczną, sprawdzamy również czy realizacji projektu przebiega zgodnie z prawem i dokumentami programowymi.

 Audyt i kontrola projektów unijnych

Jaka jest rola audytu?

Prowadzimy audyty wewnętrzne i zewnętrzne (m.in. działalności statutowej, projektów unijnych i dotacji celowych). Czynności audytorskie prowadzimy pod kątem "wyszukania" ewentualnych niezgodności, niekompletnych procesów, powielanych zadań, jak również zbędnie generowanych kosztów. Zasadniczym celem badania jest przekazanie jednostce audytowanej rekomendacji odnośnie metod usprawnienia działalności podmiotu. Audyt w dużej mierze pełni funkcję doradczą dla kadry zarządzającej. Jego istotą jest weryfikacja czy cel wyznaczony przez organizację audytowaną został osiągnięty lub jej działania są zgodne z zaakceptowanymi standardami, statusem i praktykami. Audyt ocenia także procedury kontrolne celem stwierdzenia czy mechanizmy wypracowane w działalności jednostki są słuszne i skuteczne z punktu widzenia osiągnięcia jej celów.

Specjalizujemy się w realizacji audytów zewnętrznych projektów finansowanych ze środków UE.

Jaka jest rola kontroli?

Prowadzimy kontrolę projektów unijnych na zlecenie Instytucji Zarządzających i Instytucji Pośredniczących. Kontrola obejmuje sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu pod kątek merytorycznym i finansowym.

Weryfikujemy m.in.:

 • kwalifikowalność kosztów,
 • zgodność podejmowanych działań z przepisami prawa, dokumentami programowymi oraz umową o dofinansowanie,
 • prawidłowość realizacji obowiązków sprawozdawczych,

W ramach czynności kontrolnych prowadzimy:

 • weryfikacje wniosków o płatność, analizując na ile wydatki ujęte w danym wniosku o płatność są prawidłowe,
 • „kontrolę na miejscu”, która również polega na sprawdzeniu, czy projekt jest realizowany prawidłowo, jednak prowadzona jest w miejscu realizacji projektu i dotyczy z reguły więcej niż 1 wniosku o płatność.

Co sprawdzamy?

Zarówno audyt zewnętrzny jak i kontrola projektu najczęściej obejmuje sprawdzenie:

 • czy Beneficjent realizuje Projekt zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie (kompletną dokumentacją aplikacyjną), umową oraz obowiązującymi przepisami prawa,
 • czy procedury kontroli wewnętrznej Beneficjenta zapewniają prawidłowość realizacji Projektu, rzetelność i wiarygodność przedkładanych dokumentów w związku z realizacją,
 • czy Beneficjent posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym,
 • czy Beneficjent posiada odpowiednie procedury finansowo - księgowe oraz procedury dotyczące realizacji Projektu pozwalające na racjonalne zapewnienie o poprawności Projektu,
 • czy Beneficjent prowadzi odrębną ewidencję księgową na potrzeby Projektu,
 • kwalifikowalności wydatków, sposobu ich dokumentowania, wiarygodności i rzetelności  wniosków o płatność,
 • zgodności wniosków o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej Projektu;
 • wiarygodności wniosków o płatność w zakresie sprawozdawczości z realizacji Projektu, odnośnie danych rzeczowych oraz osiągania zakładanych celów i wskaźników,
 • sposobu przechowywania dokumentacji Projektowej,
 • czy Beneficjent wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli/ audytów oraz usunął ewentualne nieprawidłowości,
 • czy Beneficjent, w zakresie informacji i promocji, stosuje się do zapisów zawartych w umowie o dofinansowanie Projektu i obowiązujących wytycznych w tym zakresie,
 • czy Projekt jest zgodny z politykami wspólnotowymi.

Audyty projektów prowadzimy na zlecenie Beneficjentów, którzy mają obowiązek prowadzenia audytu zgodnie z dokumentami programowymi (np. Beneficjenci niektórych projektów PO IR, projektów finansowanych ze środków na naukę) oraz wszystkich tych, którzy chcieliby uzyskać potwierdzenie, że działania podejmowane są prawidłowo.

Aktualne projekty

Aktualnie nasi eksperci prowadzą kontrole na zlecenie m.in. Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Zdrowia czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Pytania o audyt zewnętrzny

Pytania o audyt zewnętrzny

Czym jest audyt zewnętrzny?

Czym jest audyt zewnętrzny?

Audyt zewnętrzny jest formą doradztwa, która pozwala zdobyć informacje na temat procesów zachodzących w danym podmiocie mogących mieć znaczący wpływ na usprawnienie jego działania. Poprzez usługę audytu zewnętrznego dany podmiot uzyskuje ponadto potwierdzenie w formie pisemnej na prowadzenie działalności w sposób rzetelny, jasny i prawidłowy.

Jedną z form audytu zewnętrznego jest audyt zewnętrzny projektu, który przeprowadza podmiot realizujący projekt finansowany ze środków publicznych, w tym środków unijnych. O tym, kto jest zobowiązany do prowadzenia takiego audytu stanowi umowa o dofinansowanie, w której Beneficjent lub Wykonawca ma wskazany obowiązek przeprowadzenia takiego audytu. Tam również lub w specjalnie w tym celu wydanych wytycznych przez dawcę środków (np. Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Zarządzającą) wskazane są warunki i oczekiwane kwalifikacje w odniesieniu do zespołów audytorskich.

Pytania o audyt wewnętrzny

Pytania o audyt wewnętrzny

Czym jest audyt wewnętrzny?

Czym jest audyt wewnętrzny?

Pojęcie audytu wewnętrznego zdefiniowane jest w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009. W § 272 ustawy audyt został określony jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena ta dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej lub jednostce.

Pytania o audyt projektów unijnych/ projekt unijny

Pytania o audyt projektów unijnych/ projekt unijny

Czym jest audyt projektu unijnego i jaki jest jego cel?

Czym jest audyt projektu unijnego i jaki jest jego cel?

Audyt projektu unijnego to forma kontroli, która ma na celu sprawdzenie czy działania, których dotyczą wykazane wydatki zostały faktycznie zrealizowane, a audytowany podmiot posiada oryginały dokumentów finansowych, a także czy wnioski o płatność są zgodne z umową o dofinansowanie.