Szkolenia i ewaluacja

Dążymy do jak najlepszego wykorzystania czasu i możliwości podmiotów, aby efekty doskonalenia były największe. Dbamy o to, aby nasze szkolenia były dostosowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników. Stawiamy na indywidualizację, dzięki której osiągany jest oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności uczestników.

W zakresie działalności szkoleniowej realizujemy usługi ewaluacji i oceny jakościowej. Stosujemy szeroki katalog ilościowych i/lub jakościowych metod badań społecznych w celu systematycznej i obiektywnej oceny programu/projektu lub polityki - ich założeń, procesu realizacji i osiągniętych rezultatów pod względem trafności, skuteczności, trwałości, efektywności, a także użyteczności podjętych działań. Dostarczamy rzetelnych i przydatnych informacji o obiekcie badania, wspierając w ten sposób proces decyzyjny. Tworzymy narzędzia badawcze i monitoringowe oraz koordynujemy procesy monitorowania osiągania sukcesu, również w projektach unijnych.

Z czego wynika efektywność naszych szkoleń?

Efektywność naszych szkoleń wynika z praktycznego wdrażania następujących założeń metodologicznych:

 • nastawienie na uczestników oznaczające uwzględnianie zarówno grupowych jak i indywidualnych potrzeb oraz tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się,
 • nauczanie ukierunkowane na praktykę, m.in. wykorzystywanie studiów przypadków,
 • refleksja nad własną nauką i rozwojem zawodowym, pomoc w samoocenie, adaptacji nowej wiedzy do warunków, w których będzie ona wykorzystywana oraz rozwój świadomości indywidualnego stylu uczenia się,
 • wpływ uczestników na wybór strategii uczenia się dzięki stosowaniu zróżnicowanych metod szkoleniowych,
 • atmosfera współpracy i wsparcia, dzięki czemu uczestnicy chętniej dzielą się swoimi doświadczeniami, refleksjami.

Dzięki wysoce wykwalifikowanej kadrze trenerów posiadającej przekazujemy na szkoleniach wyłącznie sprawdzone techniki oraz skuteczne metody pracy. Oferujemy unikalne, autorskie programy szkoleń „miękkich” dotyczących umiejętności i postaw oraz „twardych” – dotyczących specjalistycznych zagadnień.

Ewaluacja

W ramach oceny jakościowej, usługi badań społecznych i ewaluacyjnych oferujemy m.in.:

 • Przygotowanie koncepcji badawczych.
 • Opracowywanie różnorodnych kwestionariuszy.
 • Analizę danych zastanych.
 • Realizację badań zadowolenia i/lub satysfakcji, indywidualnych wywiadów bezpośrednich, badań jako tajemniczy klient (wizyty, telefony, mailing), wywiadów telefonicznych CATI i/lub elektronicznych CAWI.
 • Opracowanie raportów z ewaluacji/ monitoringowych oraz podsumowań wyników badań w formie prezentacji multimedialnych, broszur informacyjnych itp.

Nasze doświadczenie

Nasze doświadczenie w zakresie badań społecznych obejmuje:

 1. Przeprowadziliśmy kompleksowe ewaluacje 71 przedsięwzięć o rozmaitej specyfice i zasięgu lokalnym bądź regionalnym realizowanych przez różnorodnych Beneficjentów (m.in. przedsiębiorstwa / administracja publiczna/ instytucje edukacyjne/ organizacje pozarządowe).
 2. Na zlecenie naszych klientów przygotowaliśmy narzędzia ewaluacyjne i monitoringowe do ponad 100 projektów współfinansowanych ze środków UE.
 3. Opracowaliśmy raporty monitoringowe dla ponad 40 projektów współfinansowanych ze środków UE.