Weryfikacje wniosków o płatność w ramach EFS

przez Hubert Majewski
Odsłony: 42

Uprzejmie informujemy, że z powodzeniem zakończyliśmy realizację umowy nr WA.263.38.2019.U z dn. 09.07.2019 r. na usługi polegające na weryfikacji wniosków o płatność składanych przez beneficjentów realizujących projekty w oparciu o umowy o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Usługa realizowana była dla Wydziału Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego, jako komórki organizacyjnej Centrum Projektów Europejskich – Państwowej Jednostki Budżetowej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa.

Zamawiający potwierdził, że w ramach umowy129 weryfikacji zostało zrealizowanych terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym.