Analizy pogłębione POWER

przez Hubert Majewski
Odsłony: 164

Z satysfakcją informujemy, że Ministerstwo Rozwoju udzieliło naszej firmie zamówienia na wykonanie maksymalnie 388 analiz pogłębionych dokumentacji źródłowej w ramach weryfikacji wniosków o płatność projektów realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

W ramach prowadzonej analizy pogłębionej nasi eksperci dokonują weryfikacji:

  1. a) prawidłowości rozliczeń finansowych w ramach projektu - weryfikacja kwalifikowalności i prawidłowość ponoszenia wydatków w ramach projektu pod kątem ich zgodności z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
  2. b) kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu - weryfikacja pod kątem zgodności z zapisami m.in. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wniosku o dofinansowanie projektu i dokumentacji konkursowej,
  3. c) stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  4. d) stosowania zasady konkurencyjności - weryfikacja pod kątem zgodności z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
  5. e) poprawności przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku w przypadku zamówień, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy Pzp i zasady konkurencyjności,
  6. f) zapewnienia właściwej ścieżki audytu – poprzez sprawdzenie, czy poszczególne obszary realizowanego projektu udokumentowane są w sposób pozwalający na prześledzenie przebiegu danego procesu i jego oceny.

Wyrażamy nadzieję, że realizacja zamówienia pozwoli naszym ekspertom uzyskać kolejne doświadczenie w kontroli prawidłowości wykorzystania środków unijnych a naszej firmie pozwoli na kolejną owocną współpracę z Ministerstwem Rozwoju.