Przekształcenie

przez Hubert Majewski
Odsłony: 451

Informujemy, że firma FUDA Agnieszka Laskowska uległa przekształceniu w spółkę kapitałową i z dniem 15.02.2018 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowana została FUDA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (FUDA sp. z o.o.) pod numerem 0000719280.

Zmianie – poza formą prawną - uległy podstawowe dane firmy:

  • nr NIP: poprzedni numer: 712 251 77 59, aktualny NIP: 946 267 89 94
  • nr REGON: poprzedni numer: 060188340, aktualny REGON: 369503815

Dane teleadresowe i kontaktowe nie uległy zmianie:

FUDA sp. z o.o. Al. Spółdzielczości Pracy 109B, 20-147 Lublin.

Spółkę reprezentuje Zarząd wieloosobowy, w którym prawo reprezentacji spółki przysługuje każdemu z jego członków samodzielnie. W skład pierwszego zarządu weszli:

  • Agnieszka Laskowska – Prezes Zarządu,
  • Hubert Majewski – Wiceprezes Zarządu.

W Kodeksie spółek handlowych zagwarantowana została kontynuacja praw i obowiązków podmiotu przekształcanego (FUDA Agnieszka Laskowska) na rzecz podmiotu przekształconego (FUDA sp. z o.o.): 

  • Art.  551. §  5. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819) - (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową),
  • Art.  5842. §  1. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego

co zapewnia firmie ciągłość działania i jej kontynuację – przekształcenie nie ma wpływu na zobowiązania i prawa spółki wynikające z zawartych umów i realizowanych kontraktów.

Załączam  wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.